O PARLAMENTE                                                              

Školský parlament je samosprávna skupina detí, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde parlamentu, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a  hľadajú riešenia aktuálnych problémov. Na našej škole má už niekoľkoročnú tradíciu. 

Školský parlament tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vyučovacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, riešenie prípadných priestupkov žiakov voči školskému poriadku. Prijímanie opatrení na zlepšenie výchovných činností na škole, zavádzanie prvkov demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovanie vzájomných nedorozumení a predchádzanie týmto nedorozumeniam. 

Školským parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti  a nedisciplinovanosti.

Cieľ činnosti ŠP

Školským parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú  ku kladnému rozvoju ich osobnosti a  nie k  pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti. Cieľom je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život  vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou formou si vyskúšať v malom školu demokracie a života.

Periodické aktivity zahŕňajú

·  prípravy, organizáciu i vyhodnotenie kultúrnych  a športových podujatí

·  organizovanie rôznych mimoškolských aktivít        

·  pomoc pri každoročnom zbere papiera

·  riešenie aktuálnych problémov nastolených zástupcami tried

 

Štatút školského parlamentu

1.1
Základné ustanovenia

1. Školský parlament je zložený zo žiakov 5. až 9. ročníka a troch  pedagogických pracovníkov.
2. Sídlom parlamentu je ZŠ J.J. Thurzu v Detve.

 1.2
Poslanie

1. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vyučovacích problémov, navrhovanie opatrení, na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, riešenie prípadných priestupkov žiakov voči školskému poriadku a usmerňovanie nevhodného správania sa mimo školy.
2. Prijímanie opatrení pre zlepšenie výchovných činností na škole, zavádzanie prvkov demokracie pri vzájomnom kontakte užívateľa a žiaka, odstraňovanie vzájomných nedorozumení a predchádzanie týmto nedorozumeniam.

1.3
Organizácia činnosti parlamentu

1. Svojich zástupcov poslancov si žiaci volia na jeden rok. V prípade nespokojnosti s jeho činnosťou majú právo kedykoľvek odvolať poslanca hlasovaním v triede a zvoliť si nového.
2. Zástupcov pedagogického zboru určuje riaditeľ školy spolu s členmi parlamentu.
3. Poslanci spomedzi seba volia predsedu parlamentu
4. Funkčné obdobie volených je jeden školský rok.
5. Čestným členmi  predsedníctva je riaditeľ školy, zástupca riaditeľa  pre I. a II. stupeň
6. Dospelí členovia parlamentu majú pri hlasovaní iba poradný hlas.
7. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.
8. Parlament bude zasadať raz do mesiaca, termín si určia členovia na svojom prvom zasadnutí.
9. Zasadnutia parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich predseda, ktorý vedie i rokovanie. Predseda parlamentu môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena parlamentu.

1.4
Rokovanie parlamentu

1. Súčasťou každého zasadnutia môžu byť interpelácie žiakov na vedenie školy a pedagogický zbor a naopak.
2. Z každého rokovania parlamentu treba vyhotoviť zápis. Tento bude zabezpečovať riaditeľovi školy zapisovateľ – člen pedagogického zboru v spolupráci s jedným členom školského parlamentu. Kópia zápisnice bude zverejnená na nástenke, Každá zápisnica bude aj súčasťou rokovania pedagogických rád.
3. Predsedníctvo parlamentu má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek poslanca, pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložené problémy sa musia okamžite riešiť a neznesie to odklad.

1.5
Záverečné ustanovenie

Tento štatút nadobúda platnosť dňa 24.9.2012